مشاور و وکیل قانون کار

درباره جلسات اداره کار و چگونگی برگزاری و نحوه رسیدگی به شکایات

وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی

قبول وکالت پرونده های ادارات کار در مرحله هیات های تشخیص و حل اختلاف

تنظیم دادخواست اداره کار

تهیه و تنظیم دادخواست های قانونی برای پرونده های ادارات کار

بیمه بیکاری

چگونگی دریافت بیمه بیکاری برای کارگران

هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

درباره جلسات اداره کار و چگونگی برگزاری و نحوه رسیدگی به شکایات

تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

تهیه و تنظیم انواع قراد داد کاری با پرسنل صنوف و صنایع و پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی

مشاوره و تنظیم قرارداد با پرسنل

تهیه و تنظیم انواع قراد داد کاری با پرسنل صنوف و صنایع و پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی

پیاده سازی مدیریت منابع انسانی

تشکیل پرونده برای پرسنل پرسشنامه استخدامی قرار داد کار تسویه حساب پایان قرار داد و مشخص کردن مطالبات قانونی کارگر

امور مربوط به تامین اجتماعی

دریافت کد کارگاهی ، تهیه و تنظیم لیست بیمه ماهیانه و ارسال آن، مشاوره و وکالت دعاوی تامین اجتماعی

وکیل دعاوی کارگری و کار فرمایی

وکیل اداره کار میباست تسلط کامل به قانون کار داشته باشد.
آیین دادرسی کار را کاملا بشناسد.
با قوانین وآیین نامه های مربوط به کار و کارگر آشنا باشد.
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بداند.
علی رغم اطلاعات مذبور از قوانین حقوقی و کیفری هم مطلع باشد.

از قانون کار چه میدانید؟

کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی و صنعتی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

کارگاه محلی است که کارگر از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی درآنجا کار می کند.

کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود به درخواست کارفرما کار می کند.

کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

اجبار افراد به کار وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

مشاوره آنلاین

حقوق کار و تأمین اجتماعی

امور قراردادها

آموزش