خانه / تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

1401/03/30

بازنشستگی

بازنشستگی یعنی فرد بیمه شده به دوران اشتغال خود خاتمه دهد و بی آن که در جایی شاغل... ادامه مطلب

بدهی به تامین اجتماعی

1401/03/28

بدهی به تامین اجتماعی

بدهی به تامین اجتماعی ممکن است منشا قانونی مختلفی داشته باشد. ماده 28 قانون تامین... ادامه مطلب

قرارداد کار

1401/03/03

قرارداد کار

بند اول: مفهوم قرارداد کار و جایگاه آن در رابطه کارگر و کارفرما با نگاه به ماده 7... ادامه مطلب

1401/02/26

بازنشستگی عادی

به طور کلی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان خود به دو نوع کوتاه مدت و... ادامه مطلب

1401/02/23

قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

دعاوی مربوط به قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر به موجب قانون... ادامه مطلب

1401/02/21

انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر

الزام به انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر و بهره مندی از مزایای آن به... ادامه مطلب

1401/02/14

احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی

حسب ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان... ادامه مطلب