خانه / تامین اجتماعی / احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی

احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی


محمد سمیعی
1401/02/14
0 دیدگاه
احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی

حسب ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.». همانطور که ملاحظه می گردد ماده (۹۵) قانون مزبور صرفا شامل دستهای خاص از بیمه شدگان صندوق تأمین اجتماعی می باشد و سوابق ایام خدمت سربازی جهت سایر بیمه شدگان این صندوق بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار، محاسبه و حق بیمه آن دریافت می گردد؛ امری که طی چندین رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

شرایط بهره مندی از مزایای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.» شرایط بهره مندی از این ماده بدین شرح است: .. استفاده از عبارت «اشتغال مجدد» بدین معناست که فرد می بایست قبل و بعد از خدمت مقدس سربازی دارای سابقه بیمه پردازی اجباری در صندوق تأمین اجتماعی باشد تا بدون پرداخت حق بیمه، این ایام در زمره سوابق بیمه ای وی محاسبه گردد. بنابراین صرفا افرادی که قبل از خدمت سربازی سابقه بیمه پردازی اجباری در صندوق تأمین اجتماعی را دارا بوده و پس از ایام خدمت مجددا در زمره بیمه پردازان (اجباری) این سازمان قرار گیرند، مشمول ماده (۹۵) می باشند.
٢. به علاوه استفاده از عبارت «مؤسسات مشمول این قانون» نیز مؤید این نکته است که بیمه پردازی شخص در هردو بازه قبل و بعد از خدمت می بایست در قالب نظام بیمه اجباری صورت گرفته باشد.

شرایط بهره مندی از مزایای قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.»
با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی، امکان محاسبه ایام سربازی در مجموع سوابق بیمه پردازی برای کلیه بیمه شدگان مهیا گردید. بر این اساس کلیه شاغلین مشمول قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان می پردازند، می توانند با پرداخت حق بیمه متعلقه، ایام حضور در جبهه و خدمت سربازی را به مجموع سوابق بیمه پردازی خود اضافه نماید. فراز آخر همین تبصره صراحتأ مقرر نموده: «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.» که این امر در ماده (3) آیین نامه اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با توجه به آنچه که ذکر گردید حسب مر قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه، احتساب سابقه این ایام بر اساس تبصره ماده (۱۴) قانون کار، منوط به جمع ۲ شرط است ۱) شاغل بودن (بیمه اجباری) و به تبع آن مشمول قانون تأمین اجتماعی بودن شخص ۲) با توجه به دادنامه های چهارگانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۰ – ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ ، ۱۰۵۱ – ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ ، ۲۰۴ – ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ و ۲۰۵ – ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ با پرداخت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده توسط متقاضی، صرفنظر از اشتغال، بازنشستگی یا حیات متقاضی حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت تأمین اعتبار مورد نیاز و پرداخت حق بیمه متعلقه توسط متقاضی از همین محل خواهد بود و این نحوه اقدام به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخ ۸۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأیید و مجددا طی دادنامه های شماره ۶۱۴ مورخ ۸۷/۹/۹ و شماره ۱۸۹ مورخ ۸۸/۲/۳۰ از سوی مرجع یاد شده مورد تأکید قرار گرفته است. ۔ مضافا که به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۸۹/۵/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه بابت پذیرش سوابق مورد نظر، شرعی و قانونی تشخیص داده شده است.


بنابراین چنانچه فرد، واجد شرایط ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی باشد، بدون پرداخت هزینه و در غیر این صورت مشمول تبصره ماده (۱۴) قانون کار و با پرداخت حق بیمه این ایام، سوابق خدمت سربازی وی قابل بهره برداری می گردد. بر همین اساس و به موجب مفاد بند (۲) بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۸۵/۵/۷ ) در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفهمجددا در مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند، چنانچه مراحل یاد شده تماما قبل از تاریخ ۸۵/۵/۷ انجام پذیرفته باشد، در صورت ارائه تقاضا (صرف نظر از بیمه پردازی و تاریخ تقاضا) مشمول ماده قانونی مذکور بوده و از پرداخت حق بیمه معاف می باشند و آن دسته از متقاضیان احتساب سابقه خدمت نظام وظیفه که وضعیت آنان منطبق با شرایط فوق نمی باشد، از شمول ماده ۹۵ قانون خارج و پذیرش سوابق موردنظر تابع ضوابط مقرر در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳/۲۸ خواهد بود. ٢. در خصوص احتساب سوابق خدمت زیر پرچم و سربازی جزء سوابق پرداختی حق بیمه به استناد قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و استفساریه قانون مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب هیأت وزیران احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است. احتساب سوابق مورد نظر منوط به بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده (۳) آئین نامه اجرایی مذکور خواهد بود.


٣. نکته قابل ذکر دیگر آنکه وفق تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون کار مقرر گردیده «ان دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.»
در خصوص این تبصره ذکر چند نکته حائز اهمیت است الف – ایام خدمت بایستی در جبهه های نبرد حق علیه باطل و به موجب تائیدیه از سوی مراجع صالح طی شده باشد یا شخص سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را دارا باشد. ب – به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می باشند. (دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ ، دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ دادنامه شماره ۲۰۵-۲۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲)

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *